водосборна област

Хидрология и хидравлика

     Хидроложките изчисления и хидравличното оразмеряване са необходими при проектирането на съоръжения в реки и дерета. Прилагат се при искане за издаване на разрешителни по Закона за водите и съгласуване на дейностите с компетентната администрация по Закона за опазване на околната среда.      С опитът на нашите специалисти в областта на хидрологията и хидравликата,[…]

Проектиране на транспортни съоръжения

Проектиране на транспортни съоръжения

При проектирането на едно транспортното съоръжение се обмислят няколко варианта за вида му и технологията на неговото изпълнение. Правилния подход при избор на типа коснтрукция може да спести време и средства на инвеститора. Всяко съоръжение е индивидуално и се разглеждат различни характерни особености при неговия избор: […]

Еврокод стандарти

Еврокод стандарти

Европейската комисия към Европейсия съюз (EC) упълномощи Европейския комитет по стандартизация (CEN), да вземе решение европейските стандарти /Еврокод стандарти/ да придобият статут на национални стандарти чрез публикуване на идентичен текст  или чрез потвърждаване на действащи норми. Инфраструктурните обекти вече се проектират на база Еврокод норми . […]

Глоби и санкции по Закон за водите

Глоби и санкции по Закона за водите

Санкциите и глобите за неспазване на разпоредби на Закона за водите /ЗВ/ са упоменати в Глава дванадесета от ЗВ в размери от 500 до 50 000 лв. и зависят от констатираното нарушение. […]

Технически мониторинг на язовир

Технически мониторинг и КИС

    Задължение на собствениците и ползвателите на язовири да извършват мониторинг на стените и съоръженията към тях. С промените в Закона за водите този технически мониторинг се възлага на оператор. Мониторинга на стени от насипни материали включва наблюдения и измервания на […]

Оператор: Експлоатация и обследване

Според разпоредбите на чл. 138в. ал.1 от Закона за водите /ЗВ/, ако собственикът на язовир и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена […]