Проектиране в областта на водите

Проектиране на напоителни системи: капково напояване, дъждуване, гравитачно напояване и др.

Изготвяне на проекти част: Конструктивна на водохващания, рибни проходи, бентове прагове, подпорни стени, корекции на реки.

Хидроложки изчисления и хидравлично оразмеряване.

Рибовъдни стопанства.

Изготвяне на проектна документация необходима за разрешителни по Закона за водите и Закон за опазване на околната среда.

Инженерни проекти за напояване в съответствие с НАРЕДБА № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектиране на транспортни съоръжения

Проектиране на мостове, виадукти, водостоци, проходи за животни, пешеходни надлези и подлези, селскостопански проходи, подпорни стени, горски пътища.

Изготвяне на транспортни схеми, парцеларни планове, пътни връзки.