Ние сме инженерен екип в областта на транспортното строителство, хидростроителството и хидроложките прогнози. Притежаваме опит в проектирането на нови инфраструктурни обекти - част "Пътна", част "Конструктивна", част "Хидротехническа", част "Хидрология и хидравлика", рехабилитация на пътни съоръжения, изготвяне на проектна документация на хидротехнически обекти, оператор на язовирни стени и др. Вижте повече ...

Транспортни съоръжения

Проектиране на транспортни съоръжени, транспортни схеми, парцеларни планове, пътни връзки. Водостоци, мостове, подпорни стени, горски пътища …

Системи за напояване инженерни проекти

Изготвяне на инженерни проекти за напояване включително и проекти по Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ – Подпомагане за възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи /извън стопанствата/, изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища. Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ХИДРОЛОГИЯ & ХИДРАВЛИКА

Хидроложки анализи и прогнози. Хидравлични изчисления на открити съоръжения.

Други услуги

Оператор на язовирни стени и съоръженията към тях по смисъла на Закона за водите. Геодезически услуги, орто-фотозаснемане на терени. Транспортни схеми, подготвяне на проектна документация по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда. Подготвяне на документация за разрешителни за водовземане. Смяна на статут на земеделски земи.

Статии