Работим в областта на:

Системи за напояване инженерни проекти

Изготвяне на инженерни проекти за напояване в съответствие с НАРЕДБА № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Транспортни съоръжения

Проектиране на транспортни съоръжени, транспортни схеми, парцеларни планове, пътни връзки. Водостоци, мостове, подпорни стени, горски пътища …

ХИДРОЛОГИЯ & ХИДРАВЛИКА

Хидроложки анализи и прогнози. Хидравлични изчисления на открити съоръжения.

Други услуги

Оператор на язовирни стени и съоръженията към тях по смисъла на Закона за водите. Геодезически услуги, орто-фотозаснемане на терени. Транспортни схеми, подготвяне на проектна документация по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда. Подготвяне на документация за разрешителни за водовземане. Смяна на статут на земеделски земи.

ние сме проектантски екип

в областта на транспортното строителство и хидростроителството. Притежаваме опит в проектирането на нови инфраструктурни обекти - част "Пътна", част "Конструктивна", част "Хидротехническа", част "Хидрология и хидравлика", рехабилитация на пътни съоръжения, изготвяне на проектна документация на хидротехнически обекти, оператор на язовирни стени и промяна на статута на земеделски земи. Професионализмът и уменията ни позволяват да изготвяме проекти в срок и с необходимата прецизност. Използваме актуални програмни продукти и се информираме за нововъведенията в строителството.

Статии