Прогноза по речни области и градове.

Пет дневен валеж /с натрупване/, средна снежна покривка, повърхностен отток, почвена влага и прогноза за интензивни валежи през следващите 3 дни в България.
Обновено в ч.

Часови график за обновяване: 01:07, 07:07, 13:07 и 19:07.

За подготвяне на прогнозите са използвани данни от прогнозен модел с висока резолюция, който дава много добри резултати за Европa – ICON-EU, разработен и управляван от немската DWD.