полезно

напоителна система дъждуване царевица

Финансиране на инвестиции за напояване

Започна приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

От днес, 19 април, започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

По тази програма можете да кандидатствате за финансиране на инвестиции в инфраструктура за напояване.

Прочетете повече »Финансиране на инвестиции за напояване

Технически мониторинг на язовир

Технически мониторинг и КИС

    Задължение на собствениците и ползвателите на язовири да извършват мониторинг на стените и съоръженията към тях. С промените в Закона за водите този технически мониторинг се възлага на оператор. Мониторинга на стени от насипни материали включва наблюдения и измервания наПрочетете повече »Технически мониторинг и КИС

Документация от експлоатацията

Документация от експлоатацията на язовири

Досието на язовирната стена или така наречената в нормативните документи документация от експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея се класира в досието на обекта последователно, съобразно етапите на експлоатация. Прочетете повече »Документация от експлоатацията на язовири

Проектиране на транспортни съоръжения

Проектиране на транспортни съоръжения

При проектирането на едно транспортното съоръжение се обмислят няколко варианта за вида му и технологията на неговото изпълнение. Правилния подход при избор на типа коснтрукция може да спести време и средства на инвеститора. Всяко съоръжение е индивидуално и се разглеждат различни характерни особености при неговия избор:Прочетете повече »Проектиране на транспортни съоръжения

Еврокод стандарти

Еврокод стандарти

Европейската комисия към Европейсия съюз (EC) упълномощи Европейския комитет по стандартизация (CEN), да вземе решение европейските стандарти /Еврокод стандарти/ да придобият статут на национални стандарти чрез публикуване на идентичен текст  или чрез потвърждаване на действащи норми. Инфраструктурните обекти вече се проектират на база Еврокод норми .Прочетете повече »Еврокод стандарти