Финансиране на инвестиции за напояване

напоителна система дъждуване царевица
Започна приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

От днес, 19 април, започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

По тази програма можете да кандидатствате за финансиране на инвестиции в инфраструктура за напояване.

Информация може да откриете в сайта на ИСУН и ДФЗ тук и тук.