Кога НЕ е необходимо разрешително по Закона за водите?

След промените на Закона за водите в края на 2018-та година се въведоха допълнителни облекчителни режими при извършване на дейности в речните корита. Дейностите са посочени в чл.  58 от Закона за водите, като общо казано, ако НЕ извършвате, водовземане, изкопи или строежи в река е необходимо само уведомление до съответната Басейнова Дирекция, в това число следните дейности:

Когато притежавате разрешително за дейността и се налага в последствие да извършите развитие, модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, когато не се променят параметри на разрешителното, като водни количества, място и начин на ползване и др.

 • Когато се ползват повърхностни води до 10 л/с и получения отток след използването не влияе върху качеството на водите, т.е. ползваните води не са замърсени. Например замърсени могат да бъдат водите от измиване на строителни площадки.
 • Въздушно преминаване на съоръжения над водния обект. И в този случай, преминаването трябва да се осъществи без дейност в границите на водния обект.
 • Когато се извършва почистване от храсти, дървесна растителност, битови и строителни отпадъци, на некоригирани реки извън населените места, и реката не попада в защитена територия. Като цяло почистване без да се извършват изкопни дейности и оформяне на некоригирани реки (в т.ч. кюнета, берми и брегове).
 • Когато се изграждат съоръжения за мониторинг на подземните и повърхностните води съгласно одобрена от компетентния орган програма за мониторинг.
 • За хидрогеоложки проучвания, освен при проучвания за реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води.
 • Подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на реката (дъното и бреговете), т.е. строителните дейности следва да са извън границите на водния обект.
 • Ремонт на плаващи съоръжения в язовири и ремонт на водовземни съоръжения от повърхностни води – например ремонт на водовземно съоръжение от река без да се извършват допълнителни изкопни или бетонови дейности.
 • Всякакви дейности за осигуряването на протичане на високи води 500 м след язовирни стени.

В споменатите по-горе случаи следва да се уведоми съответната Басейнова Дирекция, като в уведомлението се посочи справка за планираните от дейности, която включва:

 • местоположение;
 • обем и характер на дейността;
 • мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект;
 • срок за изпълнение на дейността.

За допълнителни въпроси може да се свържете с нас.