Технически мониторинг и КИС

    Задължение на собствениците и ползвателите на язовири да извършват мониторинг на стените и съоръженията към тях. С промените в Закона за водите този технически мониторинг се възлага на оператор. Мониторинга на стени от насипни материали включва наблюдения и измервания на

 • филтрация под, през и в обход на тялото на стената
 • мътност на филтриралите води
 • хоризонтални и вертикални премествания
 • изменение в качествата на насипа и основата
 • деформации и нарушаване монолитността на бетонови съоръжения към стената
 • водно ниво във водохранилището
 • запълване на водохранилището с наноси

   За извършването на техническия мониторинг се използва Контролно-измервателна система /КИС/. Тя се изпълнява въз основа на проект, който е неразделна част от проекта за язовирната стена.

   Задължителните елементи за технически мониторинг на КИС са:

 • геодезическа мрежа за следене поведението на язовирната стена
 • нивомерно устройство за измерване на водно ниво в язовирното езеро
 • изграден пункт за измерване на филтриралото водно количество под и през тялото на язовирната стена
 • нивомерен стълб в язовирното езеро за измерване на наносите.