Глоби и санкции по Закона за водите

Санкциите и глобите за неспазване на разпоредби на Закона за водите /ЗВ/ са упоменати в Глава дванадесета от ЗВ в размери от 500 до 50 000 лв. и зависят от констатираното нарушение.

Ето няколко примера:
Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което:

  • ползва води без необходимото за това основание или в отклонение на предвидените условия в разрешителното или договорас количество над 100 л на секунда – от 10 000 лв. до 25 000 лв.;
  • повреди или разруши пунктове или станции от националните мрежи за мониторинг – от 10 000 лв. до 25 000 лв.;
  • разпространява в търговската мрежа бутилирана минерална вода без съответния сертификат – от 10 000 лева до 25 000 лева;
  • изземва наносни отложения от водни обекти с механизация и без разрешително – от 20 000 до 50 000 лв.;
  • не изпълнява задължението си по чл. 138в, ал. 1 – от 10 000 до 50 000 лв.

чл. 138в. ал.1 от Закона за водите /ЗВ/, ако собственикът на язовир и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на този закон, той задължително възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания.

Налагат се и принудителни административни мерки, които са описани в чл. 199, чл. 199а и чл. 199б.

Право да съставят административни актове е дадено на Директорите на Басейновите Дирекции, Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министъра на околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица.