Документация от експлоатацията на язовири

Досието на язовирната стена или така наречената в нормативните документи документация от експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея се класира в досието на обекта последователно, съобразно етапите на експлоатация.

Съдържание на досието:

 • протокол за приемане на язовирната стена и съоръженията към нея от Държавна приемателна комисия
 • разрешение за ползване
 • разрешителни по Закона за водите
 • резултати от технически измервания с КИС и първичната им обработка при първоначалното завиряване
 • технически паспорт
 • програма за технически контрол
 • актове за единични и комплексни изпитания
 • съгласуван актуален авариен план за действие
 • анализи за техническото състояние
 • оценки на сигурността и анализи на техническото състояние, извършени чрез инспекции
 • протоколи от експертни технически съвети, технически съвети, технически прегледи, визуални огледи и противоаварийни тренировки
 • програми и протоколи за обучение на експлоатационния персонал
 • резултати от експлоатацията на машинното и електрическото оборудване при различен режим на работа на съоръженията
 • документацията за извършване на основен ремонт и реконструкция (от началото на процедурата до приемане на съоръжението след ремонт и реконструкция)
 • копия от констативните протоколи от проверки на контролните органи;
 • документацията по извеждане от експлоатация и ликвидация (от началото на процедурата до приключването й).

Проектната документация, документацията от строителството и експлоатацията се съхранява от собственика на язовирните стени и съоръженията към тях, който носи отговорност за съхраняването и попълването на досието на обекта със съответните документи. Операторът съхранява копия от всички материали, включени в досието на обекта.

Ние може да изготвим и подготвим документация от досието. За повече информация се свържете като изпратите запитване от тук.