Оператор: Експлоатация и обследване

Според разпоредбите на чл. 138в. ал.1 от Закона за водите /ЗВ/, ако собственикът на язовир и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стенапо смисъла на този закон, той задължително възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания.

т.95. от §1 от Допълнителните разпоредби към ЗВ посочва: „оператор на язовирна стена“ е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика;

Всички язовири на територията на страната се привеждат в съответствие с изискването на чл. 138в, ал. 1 в срок до 31.07.2016г. Собствениците/ползвателите трябва да възложат техническото стопанисване на язовирните стени и съоръженията на тях на хидроспециалист до тази дата. Ако собственика на язовир не отговаря на изискванията за оператор и не възложи стопанисването на хидроспециалист ДАМТ е в компетенциите си да наложи глоба от 10 000 до 50 000 лв.

Нашите специалисти ще Ви гарантират правилна експлоатация и техническо обследване на малки язовирни стени и съоръжения към тях, по смисъла на ЗВ, НАРЕДБА № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на ПРАВИЛНИК за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура.