Хидрология и хидравлика

     Хидроложките изчисления и хидравличното оразмеряване са необходими при проектирането на язовири и съоръжения в реки и дерета. Прилагат се при искане за издаване на разрешителни по Закона за водите и съгласуване на дейностите с компетентната администрация по Закона за опазване на околната среда.

     С опитът на нашите специалисти в областта на хидрологията и хидравликата, както и с помощта на актуални софтуерни продукти можем да ви помогнем при:

  • определянето на хидрографните характеристики за определяне на водосборни площи
  • измерването и изчисляването на протичащите водни количества, статистическата обработка на хидрологичната информация
  • моделно-хидроложки прогнози с използване на последните компютърни модели за прогнозиране на повърхностен отток
  • определяне на хидрологични параметри и оразмерителни максимални водни количества (за водоотвеждащите съоръжения на транспортните обекти, корекции на реки и дерета).
  • изготвяне на карти на потенциално заливаемите площи и анализ на риска от наводнения
 • хидравличното оразмеряване на съоръжения от транспортните и хидротехнически обекти като канали, безнапорни и напорни тръби и тръбопроводи, преливници, малки мостове и водостоци